મૃત્યુનું સત્ય જણાવતા ગીતાનાં આ 4 શ્લોકો

Sharing post

મૃત્યુનું સત્ય જણાવતા ગીતાનાં આ શ્લોકો

ભગવદ ગીતા હિન્દુ ધર્મનું પવિત્ર ગ્રંથ છે. તેના શ્લોકો જીવન જીવવાની કળા શીખવાડે છે. ભગવદ્ ગીતાના આ શ્લોકો જીવનને શાંતિનો અનુભવ આપે છે અને આ દુર્ઘટનાઓને કે કોઈ ખરાબ લાગણીઓને ધ્યાનમાં લેવા દેતા નથી.

“આ શ્લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મુખ થી નીકળેલા જયારે અર્જુન પોતાના ગુરુજનો અને વડીલો ની સામે ધર્મ માટે અધર્મ સામે લડવા માટે અચકાયો હતો. શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકો દ્વારા અર્જુન ને સમજાવે છે કે મૃત્યુ થનાર નો જન્મ થાય જ છે. આત્મા અમર છે તેથી શોક ના કરવો જોઈએ.”

1.नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥

અર્થ : શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે અર્જુન, આ આત્મા અમર છે, તે ન તો અગ્નિથી બળી શકે છે, ન તો પાણી તેને પલાળી શકે છે, ન તો હવા તેને સુકવી શકે છે, ન કોઈ શસ્ત્ર તેને કાપી શકે છે. કોઈ પણ આત્માનો નાશ કરી શકે નહીં. અને આત્મા ક્યારેય મરી શકતો નથી.

2. बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥

અર્થ : શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે અર્જુન, આપણે જન્મ્યા જ નથી. હકીકતમાં, આના પહેલાં પણ આપણા હજારો જન્મ થયો છે, તારો અને મારો પણ, પરંતુ મને બધા જન્મોનું જ્ઞાન છે, અને તમને ફક્ત એક જ જન્મનું જ્ઞાન છે. તેથી, માણસ જે જન્મમાં જન્મે છે, માત્ર તે જ જન્મને તે યાદ હોય છે. અને બીજા જન્મ યાદ નથી રહેતા.

3.प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुन: पुन: ।

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशम प्रकृतेर्वशात॥

અર્થ : ગીતાના ચોથા અધ્યાય અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ સંપૂર્ણ પ્રકૃતિને વશ કરીને, હું અહીં હાજર બધા જીવોને તેમના કાર્યો અનુસાર વારંવાર બનાવું છું અને જન્મ આપું છું. હું તેમને નવું જીવન આપું છું બધા માણસો તેમના કાર્યો અને કર્મો અનુસાર જન્મે છે. આ જીવનનું સત્ય છે.

4. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।

અર્થ :જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મરેલાનો જન્મ નિશ્ચિત છે; તેથી, જે બદલી ના શકાય તેવું અને અનિવાર્ય છે તેના વિશે દુ: ખ ન કરવું જોઈએ.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *